Комплектът от необходимите документи е посочен в съответната програма, за която кандидатства здравноосигуреното лице. До директора на съответната районна здравноосигурителна каса се подава молба със свободен текст, като в нея задължително се посочват трите имена и ЕГН на пациента, както и медикаментът, за който се кандидатства. Към молбата се прилагат посочените в програмата документи, като за всяка програма задължително се изисква епикриза или друга медицинска документация /необходими изследвания/ и протокол – бланка на НЗОК от посочено в програмата здравно заведение със съответната диагноза. РЗОК изисква информирано съгласие на здравноосигуреното лице.

 

Реклама