Профилактичните прегледи са задължителни за здравноосигурените лица. Общопрактикуващият лекар и специалистът трябва по подходящ начин да уведомят здравноосигурените граждани за провеждането им. Който не се яви на задължителен профилактичен медицински преглед, изследване или имунизация, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно неявяване – от 100 до 200 лв. Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има сключен договор, осъществените профилактичните прегледи на здравносигурените лица.

 

Реклама