За сметка на републиканския бюджет се осигуряват гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социалното подпомагане, както и настанените в специализирани институции за социални услуги. Осигуряването на тези лица се извършва чрез дирекциите за социално подпомагане. От 1 януари 2003 г. здравните вноски на децата до 18-годишна възраст се заплащат от републиканския бюджет.

Това важи и за навършилите 18 години до завършване на средно образование (редовна форма), както и за студентите редовно обучение до навършване на 26 - годишна възраст, вкл. за докторантите редовна форма на обучение по държавна поръчка, независимо от възрастта. Републиканският бюджет поема здравното осигуряване на ветераните от войните и военноинвалидите, пострадалите при изпълнение на служебния си дълг служители на МВР и държавните служители, задържаните под стража или лишените от свобода, лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище, родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи на инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, пенсионерите, лицата, получаващи обезщетения по чл.233 от Закона за отбраната и въоръжените сили(съпрузи на кадрови военнослужещи, които са прекратили трудовите си договори поради преместване на военнослужещия в друго населено място) , съпрузите на кадровите военнослужещи, участващи в международни операции и мисии, които не са осигурени на друго основание – за периода на мисията, както и на гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане, ако не са осигурени на друго основание, вкл. и на настанените в специализирани институции за социални услуги и приетите за обслужване в социални учебно-професионални центрове и центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центрове.

Подобни статии:
 

Реклама