Здравноосигурителните права се прекъсват, ако гражданинът не е внесъл повече от 3 вноски за период от 36 месеца - до началото на месеца, предхождащ оказването на медицинска помощ. Тогава пациентът следва сам да заплати за помощта - по цени, обявени от лечебното заведение.

Сумите, заплатени за оказана медицинска помощ, докато гражданинът е бил с прекъснати здравноосигурителни права, не се възстановяват.
Когато задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето им не лишава служителя/работника от правото да ползва медицински услуги по линия на Националната здравноосигурителна каса.

Подобни статии:
 

Реклама