ДОКУМЕНТИ, ИЗЯСНЯВАЩИ ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАТУС, С ОГЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРАВА НА ЗЗОЛ

Лицата от категория “самоосигуряващи се”, след заплащане на дължимите вноски представят на длъжностното лице в Националната агенция за приходите(НАП) платежен документ.

Когато лицата не са били осигурявани по вина на друго лице (работодател, възложител, за сметка на общински или републикански бюджет и т.н.), представят документ, удостоверяващ това положение:

КАТЕГОРИИ ЛИЦА

ДОКУМЕНТИ

Работещите по трудово правоотношение

Трудова книжка или служебна бележка от работодателя.

В бележката се вписва срокът на трудовия договор или на акта за служебно правоотношение. Трудовите договори не се признават като доказателство, защото в тях не се вписва стаж.

Работещите по служебно правоотношение

Служебна книжка

Работещите по правоотношение, възникнало на основание на специален закон, в който е предвидено, че ЗОВ са за сметка на ведомството (например съдии, прокурори, следователи, служителите в системата на МВР, МНО и др., за които няма информация за тяхната здравна осигуреност, поради секретността на данните им)

Служебна бележка

Работещите по договор за управление или контрол на търговско дружество, или членове на кооперация, получаващи възнаграждения от същата

Заверена осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ този статут

Служителите в Българската православна църква или в друго, признато по нормативно установен ред вероизповедание (но не в трудово правоотношение)

Документ, удостоверяващ правоотношението

Лицата, навършили 18-годишна възраст, които учат редовно и до завършване на средното си образование

Служебна бележка или уверение от съответното учебно заведение или диплома за завършено средно образование

Студентите, които учат редовно във висши училища до навършване на 26- годишна възраст

Уверение от съответното учебно заведение или студентска книжка със заверен семестър или диплома за завършено висше образование

Лицата, които получават обезщетения за безработица

Трудова книжка, заверена от бюрото по труда и / или служебна бележка с вписан срок на получаване на обезщетения

Социално слаби с право на социално подпомагане и целеви помощи за отопление

За периода до 2002 г. – служебна бележка от съответната община;

Настанени в домове за социални грижи;

След 01.01.2003 г. – служебна бележка от дирекция “Социално подпомагане”

Родители, осиновители или съпрузи, които полагат грижи за инвалидите със загубена работоспособност над 90%, които постоянно се нуждаят от чужда помощ

След 01.01.2003 г. – служебна бележка от дирекция “Социално подпомагане”

До 31.12.2002 г. те се самоосигуряват върху ½ от минималния осигурителен доход

Пенсионерите

Разпореждане за отпускане на пенсия

Лицата, задържани под стража и лишените от свобода

Документ, удостоверяващ този режим

Лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище

Документ, удостоверяващ този режим

Ветерани от войната; военноинвалиди; инвалиди, пострадали при или по повод на отбраната на страната по време на наборна военна служба, при природни бедствия и аварии; пострадали при изпълнение на служебния си дълг служители на МВР или държавни служители

Документ, удостоверяващ този статут

Работещи без трудово правоотношение на граждански договор и получаващи възнаграждение по- малко от минималната работна заплата

Платежен документ за внесената сума,

като самоосигуряващо се лице по реда на чл.40,ал.4

Лицата, които възстановяват здравнооси

гурителните си права с три наказателни

вноски по §13, ал1 от Преходни и заклю-

чителни разпоредби на ЗИД на ЗЗО.

Платежен документ за внесената сума.

Лицата с двойно гражданство и български граждани, пребивавали извън страната повече от 183 дни през календарната година.

Платежен документ за внесената сума.

Документ, удостоверяващ датите на

влизане и излизане от страната за

всяка календарна година

Подобни статии:
 

Реклама