Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) е основният документ, който регламентира категориите осигурени лица, както и реда за внасяне на здравноосигурителните вноски (ЗОВ) за всяка от тях.

Размерът на ЗОВ се определя всяка година със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) като процент върху осигурителния доход. Този процент може да бъде променян след гласуване на Народното събрание, което одобрява републиканския бюджет за следващата година.

Задължителното здравно осигуряване е дейност по набирането на средства от задължителни здравноосигурителни вноски, определени със закон, осъществявано от Националната агенция за приходите, както и тяхното управление и разходване за здравни дейности, осъществявано от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от нейните териториални поделения - районните здравноосигурителни каси (РЗОК). Задължителното здравно осигуряване предоставя основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Националната агенция за приходите (НАП) организира и контролира събирането на здравноосигурителните вноски и предоставя информация за осигурените лица и събраните ЗОВ. НАП консултира за размера и начина на изчисляване и внасяне на ЗОВ; извършва справка/проверка на актуалния здравноосигурителен статус на лицата; при необходимост се изчислява дължима сума на ЗОВ и лихвите към деня на изчисляването и/или се издава удостоверение за промяна в статуса на осигуреност.

Задължението за осигуряване възниква:

* за всички български граждани – от влизането на закона в сила (1 юли 1999 г.), а за новородените – от датата на раждането;
* за чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България – от датата на получаването на разрешение за постоянно пребиваване;
* за лицата с предоставен статут на бежанец, с хуманитарен статут или с предоставено право на убежище – от датата на откриване на производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище;

Правата на осигурените възникват:

* за новородените – от датата на раждането;
* за лицата с предоставен статут на бежанец, с хуманитарен статут или с предоставено право на убежище – от датата на откриване на производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище.
* за всички останали граждани - от датата на заплащането на здравноосигурителните вноски

Здравноосигурителните вноски (ЗОВ) се внасят по банков път или с пощенски запис по банковите сметки на териториалните поделения на Националната агенция за приходите.

Всички лица, задължени да внасят осигурителни вноски от възникването на основанието за осигуряване, са длъжни ежемесечно да представят съответните данни в териториалните поделения на НАП с декларация по образец, освен в случаите по чл. 43 от ЗЗО.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ВНАСЯНЕТО НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ И ТЯХНОТО ДЕКЛАРИРАНЕ

(За категория “самоосигуряващи се”)

Здравноосигурителните вноски (ЗОВ) се внасят до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

Гражданите могат да заплатят ЗОВ авансово за избран от тях период.

Вноските (ЗОВ) се плащат по банков път или с пощенски запис на банковите сметки на ТП на НАП.

(Декларациите, както и придружителните писма се закупуват предварително от книжарница в 2 екземпляра и се подават в НАП.)

За самоосигуряващите се лица по чл.40, ал.4 и по чл.40а не се изисква подаване на декларация. В Допълнителния регистър на НАП за доказване на здравноосигурителния статус се въвежда платежният документ.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Официална интернет страница: www.nар.bg

Телефони за справки:
(02) 988 40 40 30 65

СВЕДЕНИЯ, ДАВАЩИ НАЙ-ОБЩ ОТГОВОР НА ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ОТ ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА (съгласно чл. 40 от ЗЗО)

Консултациите по повод изчисляването и процедурите за внасяне на ЗОВ се провеждат от експертите на териториалните подразделения на НАП.

ЗОВ за лицата, получаващи доходи от трудови договори, служебни правоотношения и правоотношения, възникнали на основание специални закони, работещи по договори за възнаграждение от кооперация – доходът, върху който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно Кодекса за задължителното обществено осигуряване. Вноската се внася от работодателя или ведомството и от осигурения в съотношение:

- за 2000 – 2001 г. – 80:20

- за 2002 – 2004 г. – 75:25

- за 2005 - 70:30

- за 2006 - 65:35

- за 2007 - 60:40

- за 2008 - 55:45

- за 2009 и следващите години – 50:50

За сметка на работодателя или ведомството се осигуряват:

* лицата, които получават обезщетения за временна неработоспособност поради болест, бременност, раждане и за отглеждане на дете;
* когато това е предвидено в закон;
* лицата в неплатен отпуск, когато неплатеният отпуск е поради производствена необходимост, престой, и за отглеждане на дете.

За сметка на фонд “Безработица” се осигуряват:

* лицата, получаващи обезщетение за безработица;

За сметка на републиканския бюджет се осигуряват:

* пенсионерите;
* лицата до 18 години и след тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование – в сила от 01.01.2003 г. (до тази дата децата се осигуряват от техните настойници);
* студентите редовно обучение във висши училища – до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка;
* военнослужещите на наборна служба;
* социално слабите с право на социално подпомагане, или настанени в домове за социални грижи;
* задържаните под стража или лишените от свобода;
* лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или с право на убежище;
* ветераните от войните и военноинвалидите; инвалидите, пострадали при или по повод на отбраната на страната, по време на наборна военна служба, при природни бедствия и аварии; пострадалите при изпълнение на служебния си дълг служители на МВР и държавните служители;
* родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90%, които постоянно се нуждаят от чужда помощ.

Съгласно т.9 на чл.40 от ЗЗО здравноосигурителните вноски за съпрузите на кадровите военнослужещи, участващи в международни операции и мисии, които не са осигурени на друго основание, са за сметка на републиканския бюджет за периода на мисията.

Осигурителните вноски за лицата, получаващи обезщетения по чл. 223 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (съпрузи на кадрови военнослужещи, които са прекратили трудовите си договори поради преместване на военнослужещия в друго населено място) са за сметка на републиканския бюджет за периода на получаване на обезщетението.

Самоосигуряват се:

1. Едноличните търговци, физическите лица, образували ЕООД, сътрудниците в търговските дружества и лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация, както и земеделските производители. Тези самоосигуряващи се лица осигуряват за своя сметка неосигурените членове на семействата си до края на 2002 г.(Чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО)

2. Лицата по чл. 40, ал. 4 от ЗЗО. Тези самоосигуряващи се лица са длъжни да осигуряват децата си до завършване на средно образование до края на 2002 г.

3. Когато неплатеният отпуск е по желание на лицето, осигурителните вноски за здравно осигуряване са изцяло за негова сметка. Неплатен отпуск по желание на лицето е отпускът, разрешен от работодателя по искане на работника или служителя на основание чл.160, ал.1 от Кодекса на труда. В тази случай работодателят разрешава неплатен отпуск, независимо от това дали е ползван или не платеният годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия стаж. Неплатен отпуск по желание на лицето е и отпускът, разрешен на основание чл.170, ал.2 от Кодекса на труда за кандидатстване в училище с приемен изпит без съгласие на работодателя. Здравноосигурителните вноски са за сметка на работника или служителя и когато ползва неплатен отпуск на основание чл.171, ал.2 от Кодекса на труда за подготовка и явяване на приемен, зрелостен или държавен изпит, за подготовка на дипломна работа в средните и висши учебни заведения, за подготовка и защита на дисертация. Внасянето на дължимата от работника сума за здравно осигурява през време на неплатения му отпуск се извършва от работодателя. Когато работникът или служителят е в продължителен неплатен отпуск по свое желание и няма възнаграждение, от което да бъдат удържани здравноосигурителните вноски, той трябва да внесе при работодателя дължимите за негова сметка суми. Сумата може да бъде внесена и авансово за избран период от време. В случай, че лицето не внесе дължимите здравноосигурителни вноски, работодателят не е задължен да ги заплати от свои средства.

За сметка на работодателя са здравноосигурителните вноски в случаите на неплатен отпуск поради производствена необходимост, както и в случаите, при които лицето ползва отпуск по чл.162, 163 и 164 от Кодекса на труда (временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на малко дете без право на парично обезщетение), както и времето на неплатен отпуск за отглеждане на малко дете по чл.165 и 167а от Кодекса на труда.

4. Български граждани, пребиваващи повече от 183 дни в чужбина през една календарна година, включително лицата с двойно гражданство - чрез еднократно внасяне на 12 осигурителни вноски.(чл.40а от ЗЗО).

5. Лицата, работещи без трудови правоотношения (на граждански договор) и са получили възнаграждение, по-малко от минималната работна заплата за месеца, се осигуряват за своя сметка по реда на чл.40, ал.4.

ОТНОСНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРАВА

И ОКАЗВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Ако при посещение при общопрактикуващия лекар (ОПЛ) ЗЗОЛ установи, че е в списъка на лицата с прекъснати осигурителни права, следва да се обърне към териториалното подразделение на НАП за изясняване на осигурителния статус.

1. Съгласно чл.109 от ЗЗО

Осигурените лица, които са длъжни да се осигуряват за своя сметка, заплащат оказаната им медицинска помощ, ако не са внесли повече от 3 дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца преди месеца на оказаната медицинска помощ. Осигурителните права на тези лица се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски, като сумите, платени за оказаната медицинска помощ не се възстановяват.

Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е по вина на работодател или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не по вина на ЗЗОЛ, не го лишава от осигурителни права.

Здравноосигурителните права на самоосигуряващите се лица, включително лицата по чл.40, ал.4 от ЗЗО, и лицата в неплатен отпуск, които заплащат за своя сметка здравни вноски, се прекъсват, ако те не са внесли повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ.

Здравноосигурителните права се възстановяват след внасяне на най-малко 33 осигурителни вноски за тези 36 месеца.

Здравноосигурителните права на лице, което не заплати повече от 3 текущи вноски за 2006 г. се прекъсват и то заплаща оказаната му медицинска помощ на изпълнителите. Заплатените суми не подлежат на възстановяване.

2. Здравноосигурителните права на българските граждани и на лицата с двойно гражданство, пребивавали повече от 183 дни извън страната, се възстановяват веднага, ако еднократно заплатят сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица към момента на внасянето или след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл.40 от ЗЗО.

До възстановяване на здравноосигурителните си права тези лица заплащат оказаната им медицинска помощ и заплатените суми не подлежат на възстановяване.

3. Българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г.- 31 декември 2004 г. и дължат здравни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, могат да бъдат освободени от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са направили свободен избор на изпълнител на медицинска помощ, сключил договор с районна здравноосигурителна каса (РЗОК).

Подобни статии:
 

Реклама