Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 15:48

ЗАКОН ЗА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК"


В сила от 07.11.1995 г.
Обн. ДВ. бр.89 от 6 Октомври 1995г., попр. ДВ. бр.92 от 17 Октомври 1995г., доп. ДВ. бр.123 от 22 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.56 от 22 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.97 от 13 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г.

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) "Държавен вестник" е официално издание на Република България.

(2) "Държавен вестник" се издава от Народното събрание.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) "Държавен вестник" поддържа интернет страница, достъпът до която е свободен и безплатен.


Чл. 2. (1) Издаването на "Държавен вестник" се подготвя и извършва от редакция под контрола на председателя на Народното събрание.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Редакцията на "Държавен вестник" е дирекция към Народното събрание - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(3) Главният редактор на "Държавен вестник" се назначава и освобождава от председателя на Народното събрание.


Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 16 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) "Държавен вестник" има официален и неофициален раздел.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) Официалният и неофициалният раздел се публикуват и в интернет страницата на "Държавен вестник". При несъответствие между печатното издание и изданието в интернет страницата правно значение има текстът на печатното издание.


Чл. 4. (1) В официалния раздел на "Държавен вестник" се обнародват:

1. актовете, приети с национален референдум;

2. Конституцията;

3. кодексите, законите, решенията, декларациите и обръщенията на Великото народно събрание и на Народното събрание;

Прочетете останалия текст от Закон за Държавен вестник

 

Реклама