Последно променен на Петък, 23 Април 2010 16:54

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

 
В сила от 01.01.1952 г.
изм. ДВ. бр.104 от 6 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.82 от 19 Септември 1997г., доп. ДВ. бр.86 от 30 Септември 1997г., доп. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., доп. ДВ. бр.97 от 28 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.62 от 25 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.63 от 28 Юни 2002г., доп. ДВ. бр.90 от 24 Септември 2002г., доп. ДВ. бр.84 от 23 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1996 г.) (1) Държавните такси се събират от органите на съдебната власт, от другите държавни органи и бюджетни организации в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет, и постъпват в държавния бюджет, освен ако със закон е предвидено друго.

(2) Министерският съвет може да определя държавните такси във валута, когато те се събират в чужбина или от чуждестранни лица при преминаване на българската граница.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

 

Реклама