Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 15:56

Закон за държавните помощи


Държавен вестник брой: 16
Година: 2008
Орган на издаване: НС
Дата на обнародване:
15 фев 2008

(в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.
(1) Този закон урежда условията, реда и процедурите по уведомяване съгласно чл.88, ал. 3 от Договора за създаване на Европейската общност за предоставяне на държавни помощи, категориите държавни помощи, съвместими с Общия пазар, задължението за докладване, събиране и съхраняване на данни, както и преценката за съответствието на държавните помощи, за които не е задължително да бъде уведомявана Европейската комисия.
(2) Този закон се прилага както по отношение на схемите за държавна помощ, така и по отношение на индивидуалните държавни помощи.
(3) Този закон се прилага и по отношение на държавните помощи, за които се изисква уведомяване, на помощите, попадащи в обхвата на груповото освобождаване, и на минималните помощи в областта на земеделието и рибарството, доколкото в специален закон не е предвидено друго.

Чл. 2. Предоставянето на държавна помощ е несъвместимо с Общия пазар, освен в изрично предвидени случаи.

Чл. 3. Предоставянето на държавна помощ е съвместимо с Общия пазар, когато помощта:
1. има социален характер и се предоставя на отделни потребители, при условие че помощта се оказва без дискриминация относно произхода на съответните стоки;
2. е предназначена да отстрани щетите, причинени от природно бедствие или други извънредни събития.

Чл. 4. Предоставянето на държавна помощ може да бъде прието за съвместимо с Общия пазар, когато помощта:
1. насърчава икономическото развитие на райони с ниско жизнено равнище или с висока безработица;
2. подпомага изпълнението на проект със значителен икономически интерес за Европейската общност или за преодоляване на съществени трудности в икономиката на Република България;
3. подпомага развитието на определени стопански дейности или отделни икономически райони, доколкото не се засягат търговските условия в степен, която противоречи на общия интерес;
4. подпомага запазването на културното и историческото наследство, ако не засяга търговските условия и конкуренцията в Европейската общност до степен, която противоречи на общия интерес;
5. е разрешена с решение на Съвета, прието с квалифицирано мнозинство, по предложение на Европейската комисия.

Прочетете останалия текст от Закон за държавните помощи

Подобни статии:
 

Реклама