Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 15:59

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда целите, задачите, принципите и обхвата на дейността по държавна финансова инспекция, както и статута и функциите на Агенцията за държавна финансова инспекция, наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2.
(1) Основната цел на държавната финансова инспекция е да защитава публичните финансови интереси.
(2) Целта по ал. 1 се осъществява от агенцията чрез изпълнение на следните основни задачи:
1. извършване на последващи финансови инспекции за спазването на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата по чл. 4;
2. установяване на нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и на индикатори за извършени измами;
3. разкриване на причинени вреди на имуществото на организациите и лицата по чл. 4;
4. привличане към административнонаказателна и имуществена отговорност на виновните лица при наличието на съответните законови основания.
5. (нова, ДВ, бр. 86 от 2007 г.) установяване на измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.

Чл. 3. Държавната финансова инспекция се ръководи от принципите на законност, обективност, служебно начало и конфиденциалност.

Чл. 4. Държавната финансова инспекция се осъществява във:
1. бюджетните организации;
2. държавните предприятия по чл.62, ал. 3 от Търговския закон;
3. търговските дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала;
4. търговските дружества, в чийто капитал участва с блокираща квота лице по т. 2 или 3;
5. юридическите лица, които имат задължения, гарантирани с държавно или общинско имущество;
6. юридическите лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите, в които държавата или общината участват пряко или косвено в имуществото им;
7. (доп., ДВ, бр. 86 от 2007 г.) получателите на държавни помощи, лицата, финансирани със средства от държавния или от общинските бюджети, извънбюджетни сметки или фондове, по международни договори или програми на Европейския съюз, както и лицата, финансирани със средства от държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон - по отношение разходването на тези средства.

Прочетете останалия текст от Закон за държавната финансова инспекция

 

Реклама