Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 16:03

Закон за достъп до обществена информация 

Държавен вестник брой: 104
Година: 2008
Орган на издаване: НС
Дата на обнародване:
05 дек 2008

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Предмет и обхват

Предмет на закона

Чл. 1. (Доп., ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор.

Обществена информация и информация от обществения сектор
(Загл. доп., ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

Чл. 2.
(1) Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
(2) Информацията по ал. 1 е обществена независимо от вида на нейния материален носител.
(3) (Нова, ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор.
(4) (Изм., ДВ, бр. 1 от 2002 г. - в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3, ДВ, бр. 49 о т 2007 г.) Този закон не се прилага за достъпа до лични данни.

Задължени субекти за осигуряване на достъпа до обществена информация
Чл. 2а. (Нов, ДВ, бр. 49 от 2007 г.)
(1) Повторно използване на информация от обществения сектор е използването й за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор.
(2) Предоставянето на информация от обществения сектор на организация от обществения сектор във връзка с осъществяване на нейните правомощия или функции не е повторно използване по смисъла на този закон.

Прочетете останалия текст от Закон за достъп до обществена информация

 

Реклама