Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 16:05

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
(обн.,ДВ,бр.65 от 20 юли 1999 г.; изм.,бр.110, 111 от 1999 г., бр.1, 64 от 2000 г., бр.83 от 10 октомври 2000 г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този закон урежда обществените отношения, свързани със:
1. допълнителното доброволно пенсионно осигуряване;
2. учредяването, лицензирането, преобразуването, прекратяването и ликвидацията на пенсионноосигурителните дружества;
3. учредяването, управлението и прекратяването на доброволните пенсионни фондове;
4. държавния осигурителен надзор върху дейността по допълнителното доброволно пенсионно осигуряване;
5. защитата на осигурените лица.
Чл.2. Този закон цели да създаде условия за развитието на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване като една от възможностите за получаване на допълнителна пенсия от българските граждани и законно живеещите в България чужди граждани чрез поощряване на целевата спестовност и стимулиране на социалните инициативи на работодателите.
Чл.3. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е дейност по набирането на доброволни пенсионноосигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в доброволния пенсионен фонд и изплащането на допълнителни пенсии при настъпване на осигурителните случаи, предвидени в този закон и определени в осигурителните договори.
Чл.4. (1) Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се осъществява при спазването на принципите на:
1. доброволност на участието;
2. юридическа самостоятелност на пенсионноосигурителното дружество и на доброволния пенсионен фонд;
3. прозрачност, разделност и изключителност на дейността;
4. режим на разрешителност;
5. задължителна периодична отчетност и разкриване на информация;
6. лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества.
(2) Средствата на доброволния пенсионен фонд се управляват с грижата на добър търговец при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените лица.

Прочетете останалия текст от Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Подобни статии:
 

Реклама