Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 16:13

Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

Предмет

Чл. 1. Този закон урежда отношенията, свързани със секюритизацията на недвижими имоти и вземания посредством дружества, получили лиценз за извършване на дейност като дружества със специална инвестиционна цел, както и учредяването, дейността и прекратяването им.

Цел

Чл. 2.
Законът има за цел:
1. да създаде условия за развитие на инвестирането чрез секюритизация на недвижими имоти и вземания и за развитие на капиталовия пазар;
2. да осигури защита на интересите на инвеститорите в дружествата със специална инвестиционна цел.

Глава втора
УЧРЕДЯВАНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

Определение

Чл. 3.
(1) Дружеството със специална инвестиционна цел е акционерно дружество, което при условията и по реда на този закон инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания (секюритизация на недвижими имоти и вземания).
(2) Във фирмата на дружеството със специална инвестиционна цел се включва обозначението "акционерно дружество със специална инвестиционна цел" или съкращението "АДСИЦ".
(3) Лица, които не отговарят на изискванията на този закон, не могат да включват в наименованието си обозначението "акционерно дружество със специална инвестиционна цел" или съкращението "АДСИЦ".

Прочетете останалия текст от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

 

Реклама