Закон за експортното застраховане

Печат
Последно променен на Петък, 23 Април 2010 16:57

ЗАКОН ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ

Обн. ДВ. бр.61 от 29 Май 1998г., изм. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.92 от 15 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2004 г.) С този закон се уреждат условията и редът за застраховане и презастраховане за сметка на държавата на експортни рискове, посочени в чл. 3, ал. 1, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина.

(2) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2004 г.) Застраховането по ал. 1 осигурява търговците в случаите на понесени от тях имуществени вреди, настъпили вследствие на търговски или политически риск.

(3) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2001 г.) Застраховането по ал. 1 има за цел:

1. осъществяване на националната стратегия в областта на външнотърговския обмен и реализиране на български инвестиции в чужбина;

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ