Последно променен на Сряда, 19 Май 2010 16:25

ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.101 от 30 Ноември 1993г., изм. ДВ. бр.19 от 2 Март 1994г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2000г., изм. ДВ. бр.102 от 15 Декември 2000г., доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2001г., доп. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.91 от 15 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Този закон урежда производството, окачествяването, изкупуването, промишлената обработка и търговията с тютюн, производството и търговията с тютюневи изделия.

 
Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Държавното управление и контролът в областта на тютюна и тютюневите изделия се осъществяват от Министерския съвет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министерският съвет утвърждава национална стратегия за развитието на тютюнопроизводството по предложение на министъра на земеделието и продоволствието.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Подобни статии:
 

Реклама