Последно променен на Понеделник, 14 Юни 2010 16:41

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА

В сила от 01.10.2002 г.
Обн. ДВ. бр.56 от 7 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. ДВ. бр.80 от 5 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.31 от 21 Март 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на управлението и контрола в туризма, взаимодействието на държавата и общините при осъществяването на дейностите, свързани с туризма, както и участието на юридически лица с нестопанска цел и физически лица в тези дейности.

(2) Държавната политика в туризма се определя от Министерския съвет.

(3) Държавните органи в рамките на своята компетентност провеждат държавната политика в туризма и създават подходящи условия за неговото развитие.

 
Чл. 2. Целта на закона е да:

1. осигури условия за развитие на туризма като отрасъл с приоритетно значение;

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА

Подобни статии:
 

Реклама