Последно променен на Понеделник, 05 Юли 2010 18:49

ЗАКОН ЗА ФУРАЖИТЕ

Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Този закон урежда:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) изискванията към фуражите, мерките и условията за осигуряване хигиена на фуражите и тяхната безопасност, опаковане, етикетиране, представяне, включително рекламата им;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) условията и реда, както и изискванията към всички етапи на производство, преработка, съхранение, транспортиране, разпространение, включително употреба на фуражи;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) правата и задълженията на операторите във фуражния сектор;

4. правилата за извършване на официален контрол, включително и верифициране на съответствието с нормативните изисквания;

5. правомощията на органите за официален контрол;

6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) функциите и правомощията на професионалните организации на операторите във фуражния сектор, възложени им с този закон.

7. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) компетентните органи по прилагане на регламентите на Европейската общност в областта на фуражите;

8. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) прилагането на регламентите на Европейската общност в областта на фуражите и на приетите въз основа на тях директно приложими актове на Европейския съюз, доколкото това не е уредено в друг нормативен акт, както следва:

а) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (Регламент (ЕО) № 178/2002);

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ФУРАЖИТЕ

Подобни статии:
 

Реклама