Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 16:29

Закон за управление при кризи

Държавен вестник брой: 102
Година: 2008
Орган на издаване: НС
Дата на обнародване:
28 ное 2008

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.
(1) (Изм., ДВ, бр. 102 от 2006 г.) Този закон урежда правомощията на държавните органи и органите на местното самоуправление, правата и задълженията на физическите и юридическите лица при управление при кризи.
(2) (Отм., ДВ, бр. 102 от 2006 г.).
(3) (Отм., ДВ, бр. 102 от 2006 г.).
(4) Законът не се прилага при обявяване на режим "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение" по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Чл. 2. (Изм., ДВ, бр. 102 от 2006 г.)
(1) Криза по смисъла на този закон е промяна на установеното състояние на живот, обхванала територии, обекти, сектори и сфери на икономиката и обществения живот или околната среда, предизвикана от човешка дейност или природни явления, в резултат на която условията за съществуване и за осъществяване на дейност в променената среда са силно нарушени.
(2) При криза, възникнала на територията на друга държава, която има непосредствено отражение в страната, компетентните органи предприемат необходимите действия по реда на този закон, освен ако друго е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.

Чл. 3. (Изм., ДВ, бр. 102 от 2006 г.)
(1) Управлението при кризи е комплекс от дейности на компетентните органи, насочени към предотвратяване възникването и развитието на кризи и тяхното овладяване.
(2) За осигуряване управлението при кризи се изгражда Национална система за управление при кризи.

Чл. 4.
(1) Необходимите ресурси за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от кризи се осигуряват от задължените по закона лица в съответствие с възложените им функции по този закон и нормативните актове, регламентиращи дейността им.
(2) Република България може да приеме помощ от други държави или от международни организации за овладяване и преодоляване на последиците от кризи.

Глава втора
НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ

Раздел I
Общи положения

Чл. 5.
(1) (Изм., ДВ, бр. 102 от 2006 г.) Националната система за управление при кризи осигурява действията по предотвратяване, и овладяване на кризи на територията на страната или извън нея - при изпълнение на задължения, произтичащи от международни договори, по които Република България е страна.
(2) Националната система за управление при кризи се изгражда на централно и на териториално ниво.

Чл. 6. Националната система за управление при кризи включва:
1. органи за управление;
2. центрове за управление;
3. комуникационно-информационна система;
4. сили за реагиране при кризи.

Чл. 7. (Отм., ДВ, бр. 102 от 2006 г.).

Чл. 8. (Изм., ДВ, бр. 102 от 2006 г.) Националната система за управление при кризи осигурява:
1. анализ и оценка на риска от възникване на кризи;
2. поддържане на готовност за действие при кризи;
3. обмен на информация;
4. ефективно използване на наличните ресурси;
5. координация на действията на силите за реагиране при кризи при запазване на организационната им принадлежност.

Прочетете останалия текст от Закон за управление при кризи

 

Реклама