Последно променен на Сряда, 28 Април 2010 16:58

ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.51 от 4 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.102 от 27 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет
Чл. 1. С този закон се уреждат условията и редът за организиране на хазартни игри и за участие в тях, както и контролът върху тези дейности.

 
Определение и участници
Чл. 2. (1) Хазарт е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът.

(2) В хазартните игри могат да участват пълнолетни дееспособни физически лица, за които няма ограничения в този или други закони. Недееспособните могат да получават билети или талони за участие в лотарийни, тото и лото игри само по дарение.

 
Изключения
Чл. 3. (1) Спортни състезания с награден фонд за участниците в тях не се смятат за хазартни игри.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА

Подобни статии:
 

Реклама