Закон за сделките с компенсаторни инструменти

Печат
Последно променен на Сряда, 16 Юни 2010 17:24

ЗАКОН ЗА СДЕЛКИТЕ С КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ

В сила от 12.06.2002 г.
Обн. ДВ. бр.47 от 10 Май 2002г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2003г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда реда за издаване, сделките и плащанията с компенсаторни инструменти.

 
Чл. 2. Компенсаторни инструменти са компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, както и поименните компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

 
Чл. 3. Компенсаторните инструменти са безналични и поименни. Издаването, сделките и плащанията с тях се регистрират в Централния депозитар.

 
Чл. 4. (1) Централният депозитар:

1. открива и води сметките за компенсаторните инструменти;

2. регистрира сделките и плащанията с компенсаторните инструменти;

3. води парични сметки и извършва необходимите действия по плащания във връзка със сделките по този закон;

4. издава документи, удостоверяващи обстоятелствата по т. 1 - 3;

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА СДЕЛКИТЕ С КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Подобни статии: