Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 16:36

Закон за сдружения за напояване

 

Държавен вестник брой: 36
Година: 2008
Орган на издаване: НС
Дата на обнародване:
04 апр 2008

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този закон урежда устройството и дейността на сдруженията за напояване, наричани по-нататък "сдруженията".

Чл.2.
(1) Сдруженията за напояване са доброволни организации на физически и юридически лица, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с напояване и отводняване на земеделски земи на определена територия (територия на сдружението).
(2) Сдруженията са юридически лица, учредени и регистрирани по реда на този закон.

Чл.3. Сдруженията се образуват за следните дейности:
1. експлоатация, поддържане и реконструкция на предадената им по реда на чл. 47 и § 3 от преходните и заключителните разпоредби хидромелиоративна инфраструктура;
2. изграждането на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения;
3. доставяне и разпределяне на водата за напояване;
4. отвеждане на излишните води от земеделските земи;
5. изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието на земеделските земи;
6. рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.

Чл.4. Сдруженията не могат да сключват сделки и да извършват дейности извън посочените в чл. 3.

Чл.5.
(1) Сдруженията се подпомагат и насърчават от държавата.
(2) (Изм., ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Сдруженията извършват дейността си под надзора на държавата. Функциите на надзорен орган се осъществяват от министъра на земеделието и продоволствието.

Глава втора
УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.6.
(1) Сдружение за напояване могат да учредяват физически и юридически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, които се обслужват от една напоителна или една напоително-отводнителна система, или от технологично обособени части от тях и които имат интерес от дейността на сдружението.
(2) Учредители на сдружението са най-малко 50 на сто плюс един от собствениците и ползвателите по ал.1, притежаващи и ползващи повече от 50 на сто от земеделските земи на територията на сдружението.
(3) На територията, обслужвана от една напоителна и една отводнителна система или от технологично обособени части от тях, се допуска да функционира само едно сдружение.
(4) Сдруженията се учредяват без определен срок.
(5) В наименованието на сдружението се съдържа указанието "сдружение за напояване".
(6) Ползвателите на земеделските земи по ал.1 могат да бъдат учредители на сдружението за напояване, ако са упълномощени от собствениците на земята.
(7) Упълномощаването на ползвателите по ал.6 се извършва писмено с нотариална заверка на подписите.

Прочетете останалия текст от Закон за сдружения за напояване

 

Реклама