Последно променен на Понеделник, 05 Юли 2010 18:43

ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

В сила от 01.04.2002 г.
Обн. ДВ. бр.32 от 29 Март 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 6 Август 2004г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Този закон урежда условията за придобиване правото на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца, формите и реда за тяхното предоставяне.

 
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г.) (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Семейните помощи по този закон са:

1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) еднократна парична помощ при бременност;

2. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) еднократна парична помощ при раждане на дете;

3. (нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година;

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

Подобни статии:
 

Реклама