Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 16:41

Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти


Държавен вестник брой: 13
Година: 2008
Орган на издаване: ...
Дата на обнародване:
08 фев 2008
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Този закон урежда устройството, организацията и дейността на съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, условията за упражняване на професиите им, както и за поддържането на професионалния им регистър.

Чл. 2.
(1) Съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти по смисъла на този закон е Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.
(2) Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) е юридическо лице със седалище София.
(3) Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи упражнява своята дейност по места чрез регионални колегии.

Чл. 3.
(1) Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, които упражняват професията си, членуват в БАПЗГ.
(2) Членството на медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти, които не упражняват професията си, е доброволно.

Чл. 4. Медицинска сестра, акушерка или асоцииран медицински специалист може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на глава втора и е вписан в регистъра на регионалната колегия на БАПЗГ, на територията на която упражнява дейността си.

Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл. 5.
(1) (Изм., ДВ, бр. 85 от 2005 г. - в сила от 25.10.2005 г.) (*) Упражняването на професиите "медицинска сестра" и "акушерка" се осъществява от лица, които са завършили висши медицински училища и притежават съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и са вписани в регистъра на съсловната организация по чл. 2, ал. 1.
(2) При упражняване на професията си медицинската сестра осъществява диагностика на нуждите, промотивни, профилактични, клинични и рехабилитационни здравни грижи в съответствие с професионалните й компетенции, определени с наредбата по чл. 7.
(3) При упражняване на професията си акушерката осъществява диагностика на нуждите, промотивни, профилактични, клинични и рехабилитационни здравни грижи в областта на акушерската дейност на бременни жени, гинекологично болни, родилки и новородени деца в съответствие с професионалните й компетенции, определени с наредбата по чл. 7.

Прочетете останалия текст от Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти

 

Реклама