Последно променен на Сряда, 05 Май 2010 17:41

ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.57 от 25 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.42 от 27 Април 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.81 от 11 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.100 от 30 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2008 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на статистическа дейност от Националната статистическа система.

 
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2008 г.) (1) Статистическата дейност обхваща разработването на методологията и планирането на статистическите изследвания, получаването, събирането, обработването, съхраняването на индивидуални данни и статистическа информация, анализирането, предоставянето и разпространението на статистическа информация.

(2) Статистическата дейност се осъществява при спазване на следните принципи: професионална независимост, безпристрастност, обективност, надеждност, статистическа тайна и ефективност на разходите.

(3) Статистическата информация се произвежда при спазването на следните критерии за качество: адекватност, точност, навременност, пунктуалност, достъпност и яснота, сравнимост и логическа обвързаност.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА

Подобни статии:
 

Реклама