Последно променен на Понеделник, 27 Декември 2010 19:48

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

изм. ДВ. бр. 109 от 18.12.2001 г., изм. ДВ. бр. 28 от 19.03.2002 г., изм. ДВ. бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. ДВ. бр. 56 от 7.06.2002 г., изм. ДВ. бр. 119 от 27.12.2002 г., изм. ДВ. бр. 84 от 23.09.2003 г., изм. ДВ. бр. 112 от 23.12.2003 г., изм. ДВ. бр. 6 от 23.01.2004 г., доп. ДВ. бр. 18 от 5.03.2004 г., изм. ДВ. бр. 36 от 30.04.2004 г., изм. ДВ. бр. 70 от 10.08.2004 г., изм. ДВ. бр. 106 от 3.12.2004 г., изм. ДВ. бр. 87 от 1.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 94 от 25.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 100 от 13.12.2005 г., изм. ДВ. бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. ДВ. бр. 105 от 29.12.2005 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11.04.2006 г., изм. ДВ. бр. 36 от 2.05.2006 г., изм. ДВ. бр. 105 от 22.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 55 от 6.07.2007 г., изм. ДВ. бр. 110 от 21.12.2007 г., изм. ДВ. бр. 70 от 8.08.2008 г., изм. ДВ. бр. 105 от 9.12.2008 г., изм. ДВ. бр. 12 от 13.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 19 от 13.03.2009 г., изм. ДВ. бр. 41 от 2.06.2009 г., изм. ДВ. бр. 95 от 1.12.2009 г., изм. ДВ. бр. 98 от 14.12.2010 г.

Глава първа
(Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., изм. и доп., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 56 от 2002 г., изм., бр. 119 от 2002 г.)
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишен текст на чл. 1, доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:
1. данък върху недвижимите имоти;
2. данък върху наследствата;
3. данък върху даренията;
4. данък при възмездно придобиване на имущество;
5. данък върху превозните средства;
6. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) патентен данък;
7. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) туристически данък;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) други местни данъци, определени със закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общинският съвет определя с наредба размера на данъците по ал. 1 при условията, по реда и в границите, определени с този закон.
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Подобни статии:
 

Реклама