Последно променен на Вторник, 27 Април 2010 18:01

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

 
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 1995г., попр. ДВ. бр.68 от 1 Август 1995г., изм. ДВ. бр.85 от 22 Септември 1995г., изм. ДВ. бр.33 от 19 Април 1996г., изм. ДВ. бр.22 от 14 Март 1997г., изм. ДВ. бр.11 от 29 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.59 от 26 Май 1998г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г., изм. ДВ. бр.24 от 13 Март 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2003г., изм. ДВ. бр.93 от 21 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.69 от 25 Август 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.63 от 3 Август 2007г., изм. ДВ. бр.78 от 28 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) Този закон определя условията и реда за избиране на общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства.

 
Чл. 2. Изборите се произвеждат на основата на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.

 
Чл. 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) (1) Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 10 месеца в съответното населено място.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

 

Реклама