Последно променен на Вторник, 04 Май 2010 16:14

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

В сила от 31.01.2000 г.
Обн. ДВ. бр.114 от 30 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.92 от 10 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.61 от 21 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.93 от 1 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.101 от 29 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2003г., доп. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2003г., доп. ДВ. бр.71 от 12 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 17 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.25 от 23 Март 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.

Дял първи.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа.
ЦЕННИ КНИЖА

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) С този закон се уреждат:

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) публичното предлагане на ценни книжа, издаването и разпореждането с безналични ценни книжа, включително извън случаите на публично предлагане, както и ограниченията относно разпореждането с ценни книжа, издадени чрез непублично предлагане;

2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) дейността на Централния депозитар, на инвестиционните и управляващите дружества, както и условията за извършване на тези дейности;

3. изискванията към публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

4. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) изискванията към лицата, които управляват и контролират лицата по т. 2 и 3, както и към лицата, притежаващи 10 или повече от 10 на сто от гласовете на общото събрание на лицата по т. 2 и 3

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

Подобни статии:
 

Реклама