Последно променен на Сряда, 16 Юни 2010 17:22

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ ДЛЪЖНОСТИ

Обн. ДВ. бр.38 от 9 Май 2000г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Май 2004г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.38 от 9 Май 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г.

Предмет
Чл. 1. Предмет на този закон е създаването на публичен регистър за деклариране на имущество, доходи и разходи на лицата, заемащи висши държавни длъжности в Република България.

 
Обхват
Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Декларират своето имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина:

1. президентът и вицепрезидентът;

2. народните представители;

3. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите;

4. председателят и съдиите от Конституционния съд;

5. председателите и съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд;

6. главният прокурор и прокурорите от Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура;

7. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) директорът на Националната следствена служба и неговите заместници;

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ ДЛЪЖНОСТИ

Подобни статии:
 

Реклама