Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 16:57

ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

Законът влиза в сила от 1.04.1997 г.
Обн. ДВ. бр.100 от 22 Ноември 1996г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 1997г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Май 1999г., изм. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. (1) С този закон се урежда залогът, учредяван без предаване на заложеното имущество.

(2) За залозите по този закон се води регистър.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 1999 г.)


Форма на договора
Чл. 2. Договорът за залог се сключва в писмена форма.


Залогодател
Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) Залогодателят трябва да е търговец или лице по чл. 2 от Търговския закон.

(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) Ограничението по ал. 1 не се прилага по отношение на съпруга на едноличния търговец, съответно на лицето по чл. 2 от Търговския закон.

(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Ограничението по ал. 1 не се прилага при залог на безналични ценни книжа, дружествени дялове от събирателни и командитни дружества, командитни дружества с акции и дружества с ограничена отговорност, както и на права върху патенти за изобретения и полезни модели, регистрирани марки, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и сертификати за сортове растения и породи животни.

(4) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 01.06.2005 г.) Ограничението по ал. 1 не се прилага по отношение на общини, които обезпечават общински дълг, поет при условията и по реда на Закона за общинския дълг.


Заложено имущество
Чл. 4. (1) При условията и по реда на този закон могат да се залагат:

1. вземания, безналични ценни книжа и движими вещи с изключение на кораби и въздухоплавателни средства;

2. дружествени дялове от събирателни и командитни дружества, командитни дружества с акции или дружества с ограничена отговорност;

3. (доп. - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) съвкупности от вземания, от машини и съоръжения, от стоки или материали и от безналични ценни книжа;

4. (нова - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) права върху патенти за изобретения и полезни модели, регистрирани марки, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и сертификати за сортове растения и породи животни;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) търговски предприятия.

(2) Заложеното имущество може да е и родово определено или бъдещо. Бъдеща реколта може да се залага или от текущата, или от следващата стопанска година.

(3) Заложното право се разпростира и върху лихвите по заложеното вземане.

(4) Когато заложената вещ бъде преработена или присъединена, залогът следва новата вещ.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

 

Реклама