Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 18:12

Закон за нормативните актове

 

Глава I
Общи положения

Чл.1. (Изм., ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Този закон цели да усъвършенствува подготовката, издаването и прилагането на нормативните актове.

Чл. 1а. (Нов, ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Нормативният акт съдържа общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, има нееднократно действие и се издава или приема от компетентен държавен орган.
Чл.2.
(1) (Изм., ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Нормативни актове могат да издават само органите, предвидени от Конституцията, или от закон.
(2) Компетентността да се издават нормативни актове не може да се прехвърля.

Чл. 2а. (Нов, ДВ, бр. 55 от 2003 г. - в сила от 18.12.2003 г., отм., ДВ, бр. 46 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.)
Чл.3.
(1) (Изм., ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Законът е нормативен акт, който урежда първично или въз основа на Конституцията обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, според предмета или субектите в един или няколко института на правото или техни подразделения.
(2) За уреждане на другите отношения по тази материя законът може да предвиди да се издаде подзаконов акт.

Чл.4.
(1) (Изм., ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Кодексът е нормативен акт, който урежда обществените отношения, предмет на цял клон на правната система или на обособен негов дял.
(2) Правилата на този закон, които се отнасят до законите, се прилагат и за кодексите.

Чл.5. (Отм., ДВ, бр. 46 от 2007 г.)

Чл.6. Министерския съвет издава постановления:
1. когато приема правилници, наредби или инструкции;
2. (изм., ДВ, бр. 46 от 2007 г.) когато урежда съобразно законите неуредени от тях обществени отношения в областта на неговата изпълнителна и разпоредителна дейност.

Чл.7. (Изм., ДВ, бр. 46 от 2007 г.)
(1) Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност.
(2) Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.
(3) Инструкцията е нормативен акт, с който висшестоящ орган дава указания до подчинени нему органи относно прилагане на нормативен акт, който той е издал или чието изпълнение трябва да осигури.

Прочетете останалия текст от Закон за нормативните актове

 

Реклама