Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 18:16

Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.38 от 8 Май 1992г., изм. ДВ. бр.51 от 24 Юни 1994г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Май 1995г., изм. ДВ. бр.57 от 23 Юни 1995г., изм. ДВ. бр.109 от 15 Декември 1995г., доп. ДВ. бр.42 от 15 Май 1996г., изм. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996г., изм. ДВ. бр.68 от 9 Август 1996г., изм. ДВ. бр.85 от 8 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.55 от 11 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.61 от 31 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.89 от 7 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.122 от 19 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.39 от 7 Април 1998г., попр. ДВ. бр.41 от 10 Април 1998г., доп. ДВ. бр.70 от 19 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Май 1999г., изм. ДВ. бр.56 от 22 Юни 1999г., доп. ДВ. бр.84 от 24 Септември 1999г., доп. ДВ. бр.96 от 5 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.20 от 14 Март 2000г., изм. ДВ. бр.99 от 5 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2000г., доп. ДВ. бр.42 от 27 Април 2001г., отм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г.

Отменен с § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол - ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Този закон урежда условията и реда за преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества и за приватизация.

(2) Преобразуването на държавни предприятия представлява разпределянето на имуществото, предоставено им от държавата, в дялове и акции съгласно разпоредбите на Търговския закон.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Приватизация е прехвърляне на физически или юридически лица с под 50 на сто държавно и/или общинско участие на:

1. дялове и акции, собственост на държавата и общините, от търговски дружества;

2. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 1999 г.) собствеността на цели предприятия, обособени части и незавършени обекти на строителството;

3. (Нова - ДВ, бр. 51 от 1994 г., Изм. - ДВ, бр. 89 от 1997 г.) общински нежилищни имоти, невключени в състава на общински предприятия, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и други).

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 1995 г., бр. 85 от 1996 г., Изм. - ДВ, бр. 89 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2000 г.) Приватизацията се осъществява въз основа на програми за приватизация и приватизационни стратегии.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 1995 г., бр. 85 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 1998 г.) Годишната програма за приватизация съдържа:

1. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 1995 г., Изм. - ДВ, бр. 89 от 1997 г.) минималните приватизационни цели за годината, включително минималния брой на държавните предприятия, подлежащи на приватизация и приоритетните цели;

2. очаквания размер на приходите от приватизацията и начина на тяхното използване в съответствие с изискванията на този закон;

Прочетете останалия текст от Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия

Подобни статии:
 

Реклама