Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 18:18

ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

...изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006г., попр. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г.

Глава първа.
Общи положения
Цел и обхват на закона

Чл. 1. (1) Този закон регулира обществените отношения, свързани със:

1. осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности;

2. задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда;

3. осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата на професионалното образование и обучение, основаващи се на сътрудничество между нейните институции и органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и социалните партньори.

(2) Законът регламентира организацията, институциите, управлението и финансирането на системата на професионалното образование и обучение.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Основното и средното образование, придобивани съответно в професионалните училища и в професионалните гимназии, се регламентират със Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и с държавните образователни изисквания, доколкото в този закон не е предвидено друго.


Цел на системата на професионалното образование и обучение
Чл. 2. Системата на професионалното образование и обучение подготвя гражданите за реализация в икономиката и в другите сфери на обществения живот, като създава условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното непрекъснато усъвършенстване.


Задачи на системата на професионалното образование и обучение
Чл. 3. Основните задачи на системата на професионалното образование и обучение са:

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

Реклама