Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 18:22

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

В сила от 05.05.2006 г.
Обн. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда осъществяването на дейността по националната стандартизация и реда за създаването, устройството и дейността на Българския институт за стандартизация, наричан по-нататък "БИС".

(2) Този закон не се прилага за стандарти, разработвани и одобрявани в предприятия, ведомства и отраслови организации.


Чл. 2. Този закон определя взаимодействието на органите на изпълнителната власт и БИС във връзка с процедурата за обявяване в областта на стандартите за премахване на техническите пречки пред търговията.


Чл. 3. Дейността по националната стандартизация включва:

1. разработването на български стандарти на национално ниво, приемането, одобряването, публикуването, издаването и разпространяването им;

2. участие в разработването и гласуването на стандарти на европейско и международно ниво, въвеждането им като български стандарти, тяхното публикуване, издаване и разпространяване.


Чл. 4. (1) Българските стандарти се идентифицират с буквено и цифрово означение. Буквеното означение се състои от буквите БДС или комбинация от буквите БДС и други буквени означения в случаите на въвеждане на европейски или международни стандарти. Цифровото означение се състои от номера на стандарта и годината на одобряване или въвеждане.

(2) Означенията по ал. 1 не могат да се използват за други стандарти освен за българските.

(3) Наличието на сертификатна марка за съответствие върху опаковката и/или етикета на продукта удостоверява съответствието му с българските стандарти.

(4) Наличието само на означенията по ал. 1, без сертификатната марка по ал. 3, не е доказателство за съответствие на продукта със стандарта.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

 

Реклама