Последно променен на Вторник, 08 Юни 2010 17:01

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Обн. ДВ. бр.112 от 29 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет
Чл. 1. Този закон урежда създаването, статута, устройството и дейността на Националната агенция за приходите, както и правомощията на нейните органи.

 
Статут
Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Създава се Национална агенция за приходите като специализиран държавен орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания, и определени със закон частни държавни вземания, наричана по-нататък "агенцията".

(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - свали като Word документ

Подобни статии:
 

Реклама