Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 18:27

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ

Обн. ДВ. бр.33 от 24 Март 1998г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.56 от 7 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.93 от 1 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.98 от 5 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.) С този закон се уреждат съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинските бюджети, бюджетните взаимоотношения между общините и централния бюджет и режимът на извънбюджетните средства на общините.

Чл. 2. Общинските бюджети и извънбюджетните средства се управляват от органите на местното самоуправление и местната администрация в съответствие с разпоредбите на закона.

Глава втора.
ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТИ

Чл. 3. (1) Общината има самостоятелен бюджет.

Прочетете останалия текст от Закон за общинските бюджети

 

Реклама