Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 18:29

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

( бр. 120 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 101/2004 г., изм. ДВ бр. 29, бр. 30, бр. 36/2006 г., доп. ДВ бр. 92/2007 г., ДВ бр. 54, ДВ бр. 70/2008 г., ДВ бр. 17 и изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г.)

Г л а в а п ъ р в а
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (Изм., ДВ, бр. 96 от 1999 г., бр. 101 от 2004 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.
Чл. 2. (Изм., ДВ, бр. 101 от 2004 г.)
(1) Общинска собственост са:
1. имотите и вещите, определени със закон;
2. имотите и вещите, предоставени в собственост на общината със закон;
3. имотите, чиято собственост е възстановена на общината при условия и по ред, определени със закон;
4. имотите и вещите, дарени или завещани на общината;
5. имотите и вещите, придобити от общината с доброволен труд и/или с парични средства на населението;
6. имотите и вещите, придобити от общината при ликвидацията на търговски дружества с общинско участие;
7. имотите и вещите, придобити от общината чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон.
(2) Не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел, дори ако общината е била единствен собственик на прехвърленото в тях имущество.
Чл. 2а. (Нов, ДВ, бр. 22 от 1998 г.; изм., бр. 101 от 2004 г.) Когато в резултат на административно-териториални промени населени места се включват в друга община, имотите и вещите по чл. 2, ал. 1, които са на територията им, преминават в собственост на общината, в чиито граници се включва съответното населено място.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН зА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 

Реклама