Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

С проекта се предлага облагане на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони), с окончателен данък от 10% за получените от тях възнаграждения за услуги или права, както и неустойки и обезщетения от всякакъв вид с източник България. Аналогично облагане е предвидено и по отношение на чуждестранните юридически лица в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Авансовото облагане на доходите от наем или друго възмездно предоставяне на права или имущество ще се извършва по ред, подобен на възприетия за доходите от извънтрудови правоотношения, т.е. когато платецът на дохода от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, данъкът ще се удържа от него. Целта е да се постигне максимално унифициране и равнопоставеност при авансовото облагане на доходите, които подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.

Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Сред основните предложения са намаляване от 10% на 5% на данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, платени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица от ЕС, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица и при изпълнение на определени условия според европейското законодателство.

Предлага се облагане на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони), с данък от 10% за доходите им от услуги с източник България.

Министрите решиха данъкът върху доходите на чуждестранни юридически лица от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество да се удържа от платеца на дохода, а не от получателя на същия, което ще съответства на общия принцип на удържане на данъка при източника.

За облекчаване на административната тежест за малкия бизнес е предложена и промяна в Закона за счетоводството. С нея се предоставя възможност на предприятията, които прилагат облекчена форма на финансова отчетност, да не изготвят Отчет за паричните потоци.

Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Промените в закона предвиждат единна данъчна ставка от 9% за настаняване от хотелиери. Ставката ще се прилага за всички доставки по настаняване и попада в обхвата на намалена ставка по смисъла на европейското законодателство. Предложено е новият размер на данъчната ставка да влезе в сила от 1 април 2011 година, което е съобразено със спецификата на туристическия бранш и отчита практиката на предварително предлагане и сключване на договори за туристически пакети за следващ сезон.

Със законопроекта се променя и данъчното третиране на предоставянето на концесии, които от дейност извън обхвата на закона вече ще са облагаема доставка. Тя ще се третира като част от независимата икономическа дейност на орган на местна и държавна власт. Изменението се налага от решение на Съда на ЕС по дело С-174/06. По силата на решението за сключените до влизане в сила на законопроекта концесионни договори, за които възниква плащане след влизането в сила на закона, ще се счита, че ДДС не е включен в договореното възнаграждение. За улесняване на администрирането на приемането на VIES-декларациите е предложено подаването им да става само по електронен път.

Министрите гласуваха и изменения на правилата за облагане на доставките на газ и електроенергия. С новите разпоредби се предвижда специалният режим да се прилага за вноса и доставката на газ чрез всякакви системи за природен газ, разположени на територията на Общността, или всякакви мрежи, свързани с такива системи. Предлага се и вносът чрез плавателни съдове, когато газът се захранва в система за природен газ или в мрежа от газопроводи преди системата, да бъде освободен.

Други промени са съобразени с изискванията на евродирективите относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягването на данъци по внос. За извършване на последваща доставка на тези стоки в държава-членка на Общността става задължително посочването на българския ДДС номер на вносителя, както и ДДС номера на купувача, издаден от държавата-членка, за която е последващата доставка на стоките.

Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

Предложенията, свързани с облагането с акциз на тютюневите изделия, се отнасят до промяна в определенията за цигари, пури и пурети и друг тютюн за пушене. Така за две цигари ще се считат тези, които са по-дълги от 8 см, но не по-дълги от 11 см., а не както до сега цигарите, които без филтъра или мундщука са по-дълги от 9 см, но не по-дълги от 18 см.

За целите на акциза като три цигари ще се считат тези, по-дълги от 11 см, но не по-дълги от 14 см, докато по сега действащото законодателство за три цигари се считат по-дългите от 18 см, но не по-дълги от 27 см.

Според промените в Закона за акцизите и данъчните складове видовете пури, наподобяващи цигари ще се облагат с акцизната ставка за цигарите.

Също така се разширява обхватът на определението за фино нарязан тютюн за пушене, като за такъв при облагането ще се счита и тютюн за пушене, при който тютюневите частици имат широчина на нарязване по-малка от 1,5 мм, а не по-малка от 1 мм, както е в сега действащия закон.

Промените в определенията за фино нарязан тютюн и тютюн за пушене няма да се отразят върху досегашното им третиране за целите на акциза, тъй като по действащото законодателство тютюнът за пушене и фино нарязания тютюн се облагат с една ставка.

Повишава се и акцизната ставка върху тютюна за пушене от 100 лв. на 152 лв. за килограм. С тази промяна акцизът върху тютюна за пушене се изравнява с този за цигарите при среднопретеглена продажна цена на дребно за периода януари-юли 2010 г. от 4,45 лв. за кутия.

С измененията в акцизния закон се предлага още да се разреши на лицензираните складодържатели в срок от три месеца преди датата на въвеждане на нов образец на бандерол да заявяват брой бандероли по действащия образец, който не надвишава средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол.

Въвежда се и възможност за лицензираните складодържатели да получават енергийни продукти на място на директна доставка на територията на страната от данъчен склад на територията на страната. По действащото в момента законодателство те могат да получават енергийни продукти на място на директна доставка само в случаите, когато стоките са изпратени от данъчен склад на територията на друга държава-членка на ЕС.

Съгласно поетите от България ангажименти с Договора за присъединяване към ЕС за достигане на минималните нива на облагане в ЕС не по-късно от 1 януари 2013 година, акцизните ставки върху горивата се повишават както следва:

  • за бензина - от 685 лв. на 710 лв. за 1000 литра;
  • за дизела - от 600 лв. на 615 лв. за 1000 л., която е по-ниска от размера на минималния акциз върху дизела за ЕС в размер на 330 евро (645 лв.) за 1000 литра;
  • за смеси от безоловен бензин, в който съдържанието на биоетанол е от 4 до 5 процента обемни - от 664 лв. на 688 лв. за 1000 литра. / бюлетин ИНФОБИЗНЕС
Подобни статии:
 

Реклама