Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 18:51

ЗАКОН ЗА ИПОТЕЧНИТЕ ОБЛИГАЦИИ

Обн. ДВ. бр.83 от 10 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за издаване и изплащане на ипотечни облигации.


Чл. 2. (1) Ипотечните облигации са ценни книги, които се издават от банките на основата на портфейлите им от кредити, обезпечени с една или повече първи по ред ипотеки в полза на банките върху недвижими имоти (ипотечни кредити).

(2) Недвижимите имоти по ал. 1 трябва да са застраховани срещу погиване и могат да бъдат следните видове:

1. жилища, включително отдавани под наем;

2. вили, сезонни и ваканционни жилища;

3. търговски и административно-офисни помещения, хотели, ресторанти и други подобни имоти;

4. промишлени и складови помещения.


Чл. 3. Ценни книги, издадени не по реда на този закон, не могат да се наричат или да включват в наименованието си израза "ипотечна облигация" или друго съчетание на тези думи.


Чл. 4. Длъжностни лица, извършили нарушения на този закон, носят солидарна отговорност с банката-издател за произтекли от нарушенията вреди.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ИПОТЕЧНИТЕ ОБЛИГАЦИИ

 

Реклама