Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 18:59

ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Обн. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 17 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.97 от 23 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на закона

Чл. 1. (1) Този закон урежда създаването, обхвата, устройството, функциите и дейността на Комисията за финансов надзор.

(2) По смисъла на този закон финансов надзор е надзорът на:

1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) дейността на регулираните пазари на ценни книжа, Централния депозитар, инвестиционните посредници, инвестиционните и управляващите дружества, физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за пазарите на финансови инструменти;

2. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) дейността на застрахователите, презастрахователите, застрахователните брокери и застрахователните агенти съгласно Кодекса за застраховането и на здравноосигурителните дружества съгласно Закона за здравното осигуряване;

3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване и на управляваните от тях фондове съгласно Кодекса за социално осигуряване.

(3) Комисията за финансов надзор, нейните органи и оправомощени длъжностни лица упражняват надзор чрез:

1. издаване на разрешения (лицензии) и одобрения, както и отказите за издаване на такива разрешения и одобрения;

2. извършване на проверки по документи и на място върху дейността на лицата по ал. 2;

3. прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания.

(4) Разпоредбите на закона не се прилагат за:

1. Националния осигурителен институт;

2. Националната здравноосигурителна каса.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

 

Реклама