Последно променен на Сряда, 05 Май 2010 17:29

ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

В сила от 01.01.2007 г.
Обн. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за лицензирането, осъществяването на дейността, надзора и прекратяването на кредитните институции с цел да се осигури стабилна, надеждна и сигурна банкова система и защита интересите на вложителите.

(2) Кредитни институции са банките и дружествата за електронни пари.

(3) Разпоредбите на този закон се прилагат съответно и за банките, създадени с отделен закон, доколкото в него не е предвидено друго.

 
Чл. 2. (1) Банка е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.

(2) Банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз:

1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. - извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Подобни статии:
 

Реклама