Новият Закон за обществените поръчки

Печат

Новият Закон за обществените поръчки засилва контрола за процедури, финансирани от еврофондовете

Народното събрание одобри на 24 юни 2010 г. промените в Закона за обществените поръчки. С тях в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 66 на Европейската общност от 2007 г. за постигане на бързина и ефективност при обжалване на процедурите. Промените предотвратяват сключването на договори след незаконосъобразен избор на изпълнител.

Законът разширява обхвата на предварителния контрол на Агенцията по обществени поръчки върху процедури за доставки и услуги, финансирани със средства от еврофондовете. На проверка ще подлежат всички процедури, чиято стойност е равна или по-висока от 1 млн. лв.

Според новите правила обжалването на дадена поръчка автоматично ще спира процедурата до окончателното решаване на спора. Въвежда се принципна забрана за сключване на договор в рамките на т.нар. "период на изчакване", който е 14 дни.

Всеки отхвърлен кандидат за обществена поръчка ще може да получи обезщетение, ако процедурата е нарушена, но конкурсът вече е спечелен от друг.

Промените в закона забраняват възлагането на договор преди приключване на всички спорове срещу решенията на възложителя в процедурата. Изключение се допуска от КЗК, съответно ВАС, само в извънредни случаи, при защита на особено важни държавни или обществени интереси, или за да се осигурят животът и здравето на гражданите.

Законът запазва двуинстанционния характер на производството и органите по обжалване – КЗК и ВАС.

Новите текстове ограничават кръга на лицата, които ще подават декларации при участие в процедури по обществени поръчки. Това задължение се запазва само за лицата, които управляват и представляват кандидатите и участниците. Така ще се улесни бизнесът при подготовката на офертите.

Увеличава се максималният срок на договорите за услуги от 4 на 5 години. По изключение при услугите за предоставяне на банкови кредити за финансиране на инвестиционни проекти или на проекти и програми на ЕС се допуска този срок да е до 10 години, но възложителят трябва да посочи мотивите за това.

Законът въвежда изрична забрана възложителите да изискват от участници в процедурата от държави членки на ЕС сертификат или регистрация в България, ако те представят еквивалентен документ от своята страна.

За да се гарантира и повече прозрачност при възлагането на обществени поръчки, кандидатите вече ще са задължени да подават три отделни плика при представянето на офертите.Единият ще описва дали се изпълняват изискванията за кандидатстване, вторият - предложенията за изпълнение на поръчката, а в третия ще се посочва и ценовото предложение на участника.С промените участниците в конкурса вече ще могат в срок от 5 дни да поправят пропуските при подадените документи. Досега, при констатирани нарушения, кандидатът се отстраняваше веднага от конкурса. / бюлетин ИНФОБИЗНЕС

Подобни статии: