Последно променен на Вторник, 27 Април 2010 17:55

ЗАКОН ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА

 
В сила от 09.11.2002 г.
Обн. ДВ. бр.46 от 7 Май 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на проследимост, точност и достоверност на измерванията.

 
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.03.2006 г.) Законът има за цел:

1. в съответствие с националните интереси да защитава живота и здравето на хората и околната среда от вредни въздействия, както и имуществото на физическите и юридическите лица от неблагоприятни последици, които могат да настъпят вследствие на неверни резултати от измерванията;

2. да създава условия за международно признаване на резултатите от извършваните в Република България измервания.

 
Чл. 3. В Република България се използват само единици, разрешени от този закон.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА

 

Реклама