Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 19:09

Закон за избиране на президент и вицепрезидент на републиката

   


Държавен вестник брой: 85
Година: 2007
Орган на издаване: НС
Дата на обнародване:
23 окт 2007

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
(Ново загл., ДВ, бр. 63 от 2006 г.)

Чл. 1. Този закон определя реда за избиране на президент и вицепрезидент на републиката.

Чл. 2.
(1) Изборите за президент и вицепрезидент се провеждат едновременно в един неработен ден за цялата страна.
(2) (Доп., ДВ, бр. 63 от 2006 г.) Президентът и вицепрезидентът се избират в една обща листа.

Чл. 2а. (Нов, ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 24 от 2006 г.)
(1) Организационно-техническата подготовка на изборите се осъществява от Министерския съвет и от областните и общинските администрации във взаимодействие с избирателните комисии.
(2) (Нова, ДВ, бр. 63 от 2006 г.) Разходите за организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите са за сметка на държавния бюджет по утвърдена план-сметка.
(3) (Нова, ДВ, бр. 63 от 2006 г.) Всички заявления, жалби, удостоверения и други книжа по този закон са освободени от държавни такси.
(4) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 63 от 2006 г.) Министерският съвет може да възложи координацията и изпълнението на дейностите по ал. 1 на определен министър.

Глава втора
КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
(Ново загл., ДВ, бр. 63 от 2006 г.)

Прочетете останалия текст от Закон за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Реклама