ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ

 Обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Този закон урежда изграждането, поддържането и използването на инфраструктура за пространствена информация, осигуряването на достъп до пространствени данни и предоставянето на услуги за данните в областта на околната среда или дейностите, които могат да окажат влияние върху околната среда, чрез гарантиране на съвместимост и сигурност при обмена на данни.

(2) Инфраструктурата за пространствена информация включва метаданни, масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни, мрежови услуги и технологии; споразумения за обмен, достъп и използване; механизми за координация и наблюдение; процеси и процедури, въведени, управлявани или предоставяни по този закон от органи на власт или трети лица по чл. 4, ал. 1 и 2.

(3) Като част от инфраструктурата за пространствена информация по ал. 2 предмет на закона са масивите от пространствени данни, които отговарят на следните условия:

1. са в електронен вид;

2. държат се от или от името на орган на власт, след като са създадени или получени от орган на власт или се управляват или актуализират от този орган и попадат в обхвата на публичните му функции или на трети лица, ако те поддържат масиви от пространствени данни, които са съобразени с изискванията на този закон;

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ

Подобни статии:
 

Реклама