Последно променен на Вторник, 08 Юни 2010 16:59

 ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Обн. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Този закон урежда условията и реда за придобиване, признаване и изгубване на проектантска правоспособност за упражняване на професиите "архитект" и "инженер" в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, както и устройството и организацията на дейността на професионалните им организации.

 
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) (1) Професионална организация на архитектите, на ландшафтните архитекти и на урбанистите, придобили проектантска правоспособност в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, е Камарата на архитектите.

(2) Професионална организация на инженерите, придобили проектантска правоспособност в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, е Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

(3) Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране са продължители на дейността и традициите на инженерно-архитектурната камара, създадена с отменената Наредба-закон за инженерно-архитектната камара и за академичната организация на инженерите и архитектите в България от 1937 г. (обн., ДВ, бр. 221 от 1937 г.; попр., бр. 226 от 1937 г.).

ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ - свали като Word документ

Подобни статии:
 

Реклама