ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА НЕОБСЛУЖВАНИТЕ КРЕДИТИ, ДОГОВОРЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.110 от 30 Декември 1993г., доп. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г., изм. ДВ. бр.55 от 11 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 1999г., доп. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.92 от 10 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.46 от 7 Май 2002г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г.

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 112 от 1995 г.) Необслужваните към 30 юни 1993 г. повече от 180 дни кредити, договорени до 31 декември 1990 г. от търговски банки с над 50 на сто държавно участие с държавни предприятия, кооперации на инвалиди, фирми и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, и неплатените по тях лихви към 30 юни 1993 г. се заменят срещу държавни дългосрочни облигации.

(2) Кредитите по предходната алинея и неплатените по тях лихви към 30 юни 1993 г., договорени в конвертируема валута, се заменят срещу държавни дългосрочни облигации, деноминирани в щатски долари и изплащани в левове. По същия ред се заменят и неуредените от бюджета до 31 декември 1993 г. изразходвани или гарантирани от Българска външнотърговска банка - АД, София, суми по обслужването на външния дълг на страната до 29 март 1990 г. за сметка на нейни клиенти в размер до 158 млн. щатски долара.

 
Чл. 2. Неплатените лихви за периода от 1 юли 1993 г. до датата на емисията на държавните дългосрочни облигации се отписват от търговските банки за сметка на провизии или осчетоводени приходи за бъдещи периоди.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА НЕОБСЛУЖВАНИТЕ КРЕДИТИ, ДОГОВОРЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

Подобни статии:
 

Реклама