ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ

В сила от 19.05.2009 г.
Обн. ДВ. бр.37 от 19 Май 2009г., отм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г.
Отменен с § 90 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията - ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2010 г.

  Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон урежда участието на държавата при осигуряване разпространението на програмите на Българската национална телевизия и на Българското национално радио на територията на Република България.

(2) Публичното радиоразпръскване на програмите по ал. 1 чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване се гарантира от държавата при условията и по реда на този закон.

Чл. 2. (1) Целта на този закон е осигуряване разпространението на програмите на Българската национална телевизия и на Българското национално радио чрез наземно цифрово радиоразпръскване, включително необходимия индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ

Подобни статии:
 

Реклама