Закон за задълженията и договорите

Печат
Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 19:12

Закон за задълженията и договорите

Държавен вестник брой: 50
Година: 2008
Орган на издаване: НС
Дата на обнародване:
30 май 2008

Чл. 1. (Отм., ДВ, бр. 12 от 1993 г.).

ОБЩА ЧАСТ

I. ОСНОВНИ ПРАВИЛА

Чл. 2. (Отм., ДВ, бр. 27 от 1973 г.).

Чл. 3. (Отм., ДВ, бр. 12 от 1993 г.).

Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.). I

II. ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Актове за планиране и регулиране на народното стопанство

Чл. 5 - 7. (Отм., ДВ, бр. 12 от 1993 г.)

2. Договори

а) Сключване на договори

Чл. 8. (Изм., ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. Лицата се ползуват от правата си, за да задоволяват своите интереси. Те не могат да упражняват тези права в противоречие с интересите на обществото.

Чл. 9. (Ал. 1, изм., ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. (Ал. 2, отм., ДВ, бр. 12 от 1993 г.).

Чл. 10. (Ал. 1, отм., ДВ, бр. 83 от 1999 г.). Лихви могат да се уговарят до размер, определен от Министерския съвет. Ако уговореният размер е по-голям, той се намалява по право до този размер. Олихвяването на изтекли лихви става съобразно наредбите на Българската народна банка.

Чл. 11. (Отм., ДВ, бр. 12 от 1993 г.).

Чл. 12. (Изм., ДВ, бр. 12 от 1993 г.) При воденето на преговори и сключването на договори страните трябва да действуват добросъвесно. В противен случай те дължат обезщетение.

Чл. 13. Предложителят е обвързан с предложението до изтичането на срока, който е определен в него или е обикновено нужен според обстоятелствата, за да пристигне приемането. Ако предложението бъде оттеглено, то няма действие, когато съобщението за оттеглянето му пристигне преди или най-късно едновременно с предложението. При липса на срок приемане, предложението, направено на присъствуващ, губи силата си, ако той не го приеме незабавно, отправено до неприсъствуващ, губи силата си след изтичане на толкова време, колкото е обикновено нужно според обстоятелствата, за да пристигне приемането. Приемането няма сила, ако съобщението за оттеглянето му стигне у предложителя или най-късно едновременно с него. Ако от късно пристигналото приемане на предложението се вижда, че е било изпратено навреме, договорът се счита сключен, освен ако предложителят незабавно извести другата страна, че счита приемането за закъсняло.

Чл. 14. Договоът се смята сключен в момента, в който приемането достигне у предложителя. Ако след изпращане на приемането някоя от страните умре или изпадне в състояние, което е причина за оставяне под запрещение, договорът се смята за сключен. Договорът се смята сключен в мястото, където е направено предложението.

Прочетете останалия текст от Закон за задълженията и договорите

Подобни статии: