Последно променен на Сряда, 04 Август 2010 16:57

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 42 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2009 Г.)

 
В сила от 01.01.2001 г.
Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) Този закон определя основанията и реда на депозиране на печатни и други произведения създадени и тиражирани в страната или отнасящи се до нея с цел да бъдат съхранени като част от националното културно наследство.

 
Цели и задачи на депозирането
Чл. 2. Целите и задачите на депозирането, предвидено по този закон, са:

1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) събиране и съхраняване на депозираните печатни и други произведения по чл. 3 с цел да се осигурят пълни колекции от тях и да бъдат запазени като част от националното културно наследство;

2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) осигуряване на обществен достъп до депозираните печатни и други произведения;

3. изготвяне, обнародване и разпространение на библиографска информация;

4. предоставяне на законоустановената статистическа информация на компетентните органи.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Подобни статии:
 

Реклама