ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ДВ, БР. 124 ОТ 1997 Г.)

Обн. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г.

§ 1. В чл. 15, ал. 1 след думите "Лицата по чл. 14, ал. 1" се добавя "с изключение на тези, които за своя сметка работят сами".
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 4б:

"§ 4б. Декларацията по чл. 15 за 2009 г. се подава до 30 юни 2010 г. включително."

Целия ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

Реклама